Tìm Kiếm
Phản Hồi
English

Mạng lưới

VIETPHARCO có mạng lưới phân phối thuốc và các sản phẩm y tế khác ở cả ba miền với hệ thống chặt chẽ và an toàn.

Hà Nội
Địa chỉ: 129 Giải Phóng
Tel: 8697273

Đà Nẵng
Địa chỉ: 196 Nguyễn Văn Linh
Tel: 0511893359

TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 577 Lạc Long Quân
Tel: 0903250093